تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

پمپ داون کردن چیلر تراکمی (PUMP DOWN) | مجتمع فنی مدیران برق ایران

۱ . در اکثر چیلر های تراکمی  هنگام خاموش شدن کمپرسور چیلر تراکمی عمل pump down انجام می شود. این عمل بمنظور جلوگیری از ورود ناگهانی مایع مبرّد از اواپراتور به کمپرسور، در زمان استارت کمپرسور و صدمه دیدن کمپرسور چیلر ضروری است.

۳ . pump down یعنی با صدور فرمان از ترموستات به شیر برقی برای بستن مدار مایع (و نهایتاً خاموش شدن کمپرسور) کمپرسور بلافاصله خاموش نمی شود بلکه با ادامه کار مکش از اواپراتور و جمع شدن سیال مبرد در کندانسور از طریق مدار رانش به دلیل بسته بودن مدار مایع، فشار اواپراتور کاهش یافته و در نتیجه زمانی که فشار به پایینتر از حد تنظیمی روی بخش L.P.C  (کنترلر فشار پایین) برسد، فرمان خاموش شدن کمپرسور از این طریق صادر می گردد.

۴ . در این حالت سیال مبرد داخل اواپراتور تقریباً به طور کامل از طریق کمپرسور چیلر تراکمی به داخل کندانسور منتقل شده و هنگام استارت مجدد کمپرسور دیگر مایع مبرد در اواپراتور وجود ندارد که به صورت ناگهانی از طریق suction وارد کمپرسور شده و به سوپاپهای کمپرسور چیلر آسیب بزند.

۵ . به دلیل متفاوت بودن فشار رانش در سیستم هایی با کندانسور آبی (برج خنک کننده) و با کندانسور هوایی بالطبع تنظیم H.P.C (کنترلر فشار بالا) در این دو مدل از چیلر  با هم متفاوت بوده در سیستم آبی معمولاً فشار خط مبرد روی ۲۵۰ psi و در سیستمهای هوایی روی ۳۵۰ psi تنظیم می گردد.